Развод по взаимно съгласие

Семейният живот не винаги завършва с щастлив край. Това е и причината много от съпрузите да прибегнат към процедура по развод. Развод по взаимно съгласие е един от начините за прекратяване на брак. Той е и най-лесния, бърз и безболезнен начин за прекратяване на взаимоотношенията.

Процедурата за развод по взаимно съгласие има редица предимства – бързина на съдебния процес, по-ниски разходи по развода, както и разпределяне на отговорността в бъдещите им отношения.

Преди да започнете процедура за развод по взаимно съгласие ви съветваме да се обърнете към добър бракоразводен адвокат. Адвокатите от адвокатска кантора Legal Frame разполагат с богат опит, свързан с бракоразводни дела.

Споразумение за развод по взаимно съгласие

Веднъж вече стигнали до окончателно решение за развод, следва да обсъдите и изготвите споразумение по чл. 51 от Семейния кодекс. В него ще бъдат заложени всички факти и обстоятелства, които ще удовлетворят желанията на двете страни.

За да започнете развод по взаимно съгласие е необходимо да е налице непоколебимо съгласие на двамата съпрузи. Те следва да подадат молба до съда, като към нея прилагат споразумение с договорки по следните въпроси:

  • Упражняване на родителски права;
  • Лични отношения и издръжка на детето;
  • Ползване на семейно жилище;
  • Издръжка между съпрузите;
  • Фамилно име;
  • Други въпроси.

Издръжката и родителските права, съвсем логично, са най-важните въпроси, които следва да бъдат изяснени и изчистени между съпрузите. Минималната издръжка за едно дете е ¼ от минималната работна заплата в страната към момента на подаване на молбата.

Важно е да знаете, че освен недвижимото имущество, със споразумението трябва да разпределите и използването на движимото имущество, вкл. на моторните превозни средства.

Как протича дело за развод по взаимно съгласие?

Веднъж уговорили споразумение, страните го представят пред съда, който следва да го потвърди и впише в съдебното решение. В случай, че единомислие по споразумението липсва, страните могат да прибегнат към развод по исков ред, който е значително по-дълга и по-скъпа процедура.

Самото дело за развод по взаимно съгласие най-често приключва в едно съдебно заседание, освен ако няма нужда от назначаване на експертиза, която да оцени допълнително стойността на поделените недвижими имоти.

В първо съдебно заседание съпрузите следва да се явят лично, за да заявят пред съда непоколебимото си желание за развод по взаимно съгласие. В случай, че от брака има дете, съдът може да изисква становище от Дирекция „Социално подпомагане“

Към молбата за развод по взаимно съгласие, трябва да приложите и документи като:

  • Удостоверение за сключен брак;
  • Актове за раждане на деца;
  • Нотариални актове за собственост;
  • Копие от трудови договори и прочие.

Таксите, които се събират от съда са – 25 лв. за образуване на дело, около 50 лв. за допускане на развода и пропорционална такса от 2% върху стойността на издръжката за три години (ако такава има). В случай, че по делото има вещи лица при разпределяне на имуществото, съдът може да възложи заплащането на допълнителни такси. Относно цената за адвокат, тя се определя според Тарифа за адвокатските хонорари.

В случай, че сте взели решение за развод по взаимно съгласие, може да се обърнете към нашите адвокати от адвокатска кантора Legal Frame. Ние разполагаме с богата практика и опит, свързани делата за развод по взаимно съгласие и развод по исков ред.

Вижте още

Развод по взаимно съгласие

Понякога разводът е скъпо и неприятно начинание за всяка от страните. Затова съветваме всички двойки, решили да прекратят брака си, да направят това с развод по взаимно съгласие. По този начин ще си спестят време, главоболия и парични средства. В случай, че желаете развод, може да се обърнете към адвокат семейно право от адвокатска кантора Legal Frame. Нашият богат опит ще Ви помогне да прекратите брака си по-възможно най-бързия начин.

Как да се разведа по взаимно съгласие?
Развод по взаимно съгласие започва с молба до съответния районен съд. Съпрузите следва да се явят лично в открито съдебно заседание и да потвърдят своето сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака. В случай, че някой от съпрузите не се яви – делото се прекратява.
Размерът на таксите е сравнително нисък, а адвокатските възнаграждения се определят съгласно Тарифата за минималните размери на адвокатски възнаграждения. В случай, че при развод по взаимно съгласие се уреждат и имуществени отношения, се събира и допълнителна държавна такса.
Развод по взаимно съгласие приключва със споразумение между страните. Същото може да бъде депозирано пред съда и подписано от страните, като същите следва да потвърдят съдържанието в съдебно заседание. Със споразумение страните уреждат:
● местоживеене на децата;
● упражняване на родителски права;
● лични отношения с децата;
● издръжка на деца;
● ползване на семейно жилище;
● издръжка между съпрузи;
● фамилно име;
● всички имуществени отношения.
При одобряване на споразумението, съдът може да изисква становище от Дирекция “Социално подпомагане”, с оглед пълна защита интересите на децата.
NB: В случай, че е заведен развод, поради разстройство на брака или по вина на съпруг, може да се премине към развод по взаимно съгласие.
Когато съдът одобри споразумението за развод по взаимно съгласие, той се произнася с решение, което не подлежи на обжалване.
В случай, че сте решили да преминете към развод, може да се свържете с опитен адвокат по бракоразводни дела. По този начин ще сте сигурно, че споразумението ще защитава интересите Ви в най-голяма степен. Адвокатска кантора Legal Frame притежава богат опит в сферата на семейното право и бракоразводни консултации.

Имате нужда от консултация?