Skip to content

Регистрация на АД (Акционерно дружество)

Регистрация на АД

 

Какво е Акционерно Дружество /АД/

Акционерно дружество (АД) е разновидност на търговско дружество като наред с Дружеството за ограничена отговорност (ООД) е едно от най-предпочитаните за България. В акционерното дружество капиталът е съставен от вноски на съдружници (акционери) като срещу размера на своята вноска те получават акции. Както и при ООД, АД отговаря пред своите кредитори с имуществото си, съответно акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на своите акции.

 

Минимален капитал за регистриране на Акционерно дружество

Този вид дружество е подходящо за инвестиции с по-голям мащаб. Затова и законодателството в България е предвидило и по-висок праг за минимален размер на учредителен капитал в акционерно дружество. Тук минималният праг е 50 000 /петдесет хиляди/ лева. За да бъде учредено акционерно дружество може да бъде внесен и 25% от капитала, т.е. 12 500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева. Ако сте внесли 25% от капитала, трябва да имате предвид, че в законоустановения срок следва да довнесете останалата част от капитала, в противен случай се стига до прекратяване на търговското предприятие. Минималният размер на 1 брой акция е 1 лев.

 

Видове акции при АД

Акционерното дружество, за разлика от другите търговски дружества, разполага с възможността за по-гъвкава система на управление. Тя дава възможност за вземане на решения на различни нива в зависимост от органа или характера на акциите. Що се касае до акциите, учредителите могат да предвидят различни видове акции: – поименни: предават се при вписване на акционера в книгата на акционерите; – привилегировани: осигуряват дивидент; – обикновени: дивидентът зависи от размера на печалбата.

 

Системи на управление на АД

В зависимост от системата на управление акционерните дружества биват с едностепенна система на управление и двустепенна система на управление. Едностепенната система се състои от Съвет на директорите, а при двустепенната е предвиден и Надзорен съвет.

 

Процедура по регистрация и необходими документи за учредяване на акционерно дружество (АД)

 1. На първо място следва акционерите, записали акции, да проведат Учредително събрание.
 2. С Учредителното събрание се приема и Устав на дружеството. Той съдържа всички необходими данни за новосъздаденото търговско дружество – име (фирма) на дружеството, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, размер на капитала, брой на акциите и др. Учредителите могат да бъдат, както физически, така и юридически лица. Те могат да бъдат представлявани от пълномощник, упълномощен изрично да гласува за решенията, които следва да бъдат взети. Когато АД се учредява от едно лице, вместо Устав се съставя Учредителен акт. Тук следва да сте определили и начина на управление на дружеството и избраната система на управление. Взетите решения се материализират в Протокол (Учредителен протокол).
 3. Правят се вноски /Набиране на капитала/
 4. Към момента на Учредяването на АД трябва да има минимален капитал. Закона изисква да се направят вноски, които по стойност да са равни на 25% от записания капитал. Паричните вноски се правят по банкова сметка, която се открива на името на дружеството от Управителния орган. Разпореждането със средствата от набирателната сметка се извършва по решение на Управителния орган. След учредяването парите по набирателната сметка се прехвърлят по друга сметка на името на дружеството. Ако дружеството не се учреди в 3-месечен срок от извършване на вноските, учредителите могат да изтеглят вноските си в пълен размер.
 5. Протокол от заседание на надзорния съвет (при двустепенна система) за избор на членове на Съвета на директорите.
 6. Протокол от заседание на Съвета на директорите за избор на представляващ – Изпълнителен член.
 7. Следва нотариална заверка на декларации по образец – спесимен за представляващия и декларации по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон за членовете и органите на управление на дружеството.
 8. Списък на лицата, записали акции при учредяването. Списъкът на акционерите трябва да е заверен от Съвета на директорите.
 9. Декларации по образец относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и представените за обявяване актове.
 10. Лиценз, ако дейността на акционерното дружество подлежи на лицензиране.
 11. Документ за внесена държавна такса.
 12. Адвокатско пълномощно, когато документите се подават от адвокат.

NB: Ако някой от учредителите е юридическо лице, важно е да представите документ, удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон, както и документ за регистрация на юридическото лице. Компетентните органи на акционерът – юридическо лице, трябва да вземат решение, с което да участват в създаването на ново търговско дружество (АД) и да определят лице, което да представлява дружеството при взимане на решенията в новоучреденото АД.

 

Такси при регистриране на АД в Търговския регистър

Ако подавате документите на гише в Търговския регистър, следва да заплатите такса от 360 лева. При подаване онлайн с електронен подпис таксата е 180 лв.

За съдействие при регистрация на акционерно дружество, не се колебайте да зададете своите въпроси по телефона на наш експертен адвокат или пишете на електронната поща на нашата адвокатска кантора:

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се