Skip to content

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма


Как да регистрирам ООД/ЕООД?

За да регистрирате търговско дружество в България, е необходимо да изготвите определен набор от документи, съгласно законодателството. Но преди всичко, трябва да започнете с избор на име на фирмата и нейната правноорганизационна форма. Най-популярните форми за регистрация на юридическо лице са Дружествата с ограничена отговорност. В зависимост от броя на съдружниците те биват – еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и дружество с ограничена отговорност (ООД).


Стъпки по регистриране на фирма

Процедурата по регистрация на дружество с ограничена отговорност ООД започва с изготвяне на съответния набор от необходими документи.

 1. След като изберете наименование на дружеството, трябва да изготвите Протокол от учредителното събрание. В него са посочени собствениците, разпределението на дяловете, техния размер, седалище, предмет на дейност и избор на управител.

 2. Следващият задължителен документ за регистрация на ООД е дружествен договор / учредителен акт. В него трябва да се съдържат задължителните реквизити, посочени в Търговския закон като:

 3. – Наименование (фирма) – то следва да е уникално, т.е. да няма регистрирано дружество със същото наименование;
  – Седалище, адрес на управление;
  – Предмет на дейност – ако за извършване на дейността е необходим лиценз, то следва да се снабдите с такъв;
  – Срок за учредяване (може да бъде и безсрочно);
  – Размер на капитала (минимално изискуемия по закон е 2 лв.);
  – Органи на дружеството и начин на управление.

  В дружествения договор/учредителния акт може да предвидите и ограничения, които не са задължителни по закон, но предоставят различни права на различните съдружници. Тук е момента да се консултирате с опитен адвокат, тъй като начините за контрол на дружество са многобройни и често може да се предвидят различни начини за упражняване на контрол.

 4. След избор на управител, е необходимо същият да открие набирателна сметка на дружеството, по която могат да бъдат преведени капиталовите вноски от съдружниците. В банката следва да бъдат представени учредителния протокол/дружествения договор, както и протоколът от учредителното събрание. Важно е да знаете, че след като бъде регистрирано дружеството, набирателната сметка се преобразува в разплащателна и съдружниците могат да използват набрания от тях капитал.

 5. Управителят има задължение да попълни определен набор декларации, изискуеми от закона:

 6. – Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър;
  – Декларация по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон;
  – Декларация по чл. 142 от Търговския закон;
  – Декларация по чл. 141, ал. 3 от Търговския закон за образец от подпис.

 7. Колко струва регистрация на фирма?


  – Не на последно място трябва да се плати такса към Агенция по вписвания – Търговски регистър за регистрация на дружество с ограничена отговорност. Тя е в размер на 110 /сто и десет/ лева, като ако заявлението за регистрация бъде подадено по електронен път, таксата е в намален размер – 55 /петдесет и пет/ лева.

 8. Подаване на документи за регистрация в Търговския регистър към Агенция по вписванията

  След като се снабдите с пълен набор от документи, трябва да подадете Заявление по образец към Търговския регистър. В него се описват определени реквизити. След като документите бъдат одобрени от Търговския регистър и дружеството бъде регистрирано, ще получите и ЕИК номер, който е уникален за вашето ООД.

ВАЖНО: След като вземете решение за учредяване на дружество, препоръчваме Ви да се обърнете към адвокат, вместо да ползвате готови образци /бланки/ на договори. Така ще избегнете възможността да се окажете в капан на документите. В нашата адвокатска кантора ще бъдете консултирани от експертни адвокати. За съдействие и информация за регистриране на фирма, не се колебайте да се свържете с нас.

Call Now ButtonОбади се