Skip to content

Как да регистрирам фондация

Как да регистрирам фондация

 

Какво е фондация

Преди да пристъпите към регистрация на фондация, следва да се запознаете какво точно е фондацията. Това е правно образувание с нестопанска цел, което разполага със самостоятелно имущество, формирано от дарения. Важно е да знаете, че фондацията отговаря единствено за собствените си задължения, т.е. освободена е от отговорност спрямо задълженията на учредителите.

 

Учредяване и регистриране на фондация

Кой може да бъде учредител

Учредител може да бъде физическо или юридическо лице, като няма забрана за учредител да бъде чуждестранно лице. Законът не предвижда ограничение на броя на учредителите. 

Какви са начините за регистрация на фондация 

Учредяването става посредством акт на дарение или чрез завещание като учредителите определят нестопанските цели, за които средствата ще се използват.

Важни елементи за създаване на фондация

Първа стъпка за регистриране на фондация е изборът на име, което трябва да бъде уникално. След избора на име преминавате към изготвяне на Учредителен акт, в който следва да посочите няколко задължителни реквизита като:

 • Наименование на фондацията;
 • Адрес на фондация – седалище;
 • Цел – целите на фондацията не трябва да бъдат търговски;
 • Вид на дейността – в частна или в обществена полза;
 • Органи и техните правомощия – управителен съвет или управител;
 • Срок (може да бъде безсрочна);
 • Предоставеното имущество;
 • Клонове, ако такива има.

Важно е да знаете, че в Учредителния акт, учредителите могат да запазват права за себе си – напр. право на вето, право на издръжка и прочие. При фондациите в обществена полза е задължителна двустепенна система, което трябва да бъде посочено в Учредителния акт.

Актът за дарение трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка. В случай, че дарението съдържа вещни права, учредителният акт следва да бъде вписан в Агенция по вписванията по местонахождение на имота. Няма законово изискване за минимална сума на дарението (ако то е в пари) за учредяване на фондация. Паричната сума следва да бъде внесена по набирателна сметка на името на Фондацията.

 

Как се регистрира фондация в Регистъра на ЮЛНЦ

След изготвяне на Учредителния акт и дарението, може да пристъпите към регистриране на фондацията в Регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Заявление за регистрация на фондация може да бъде подадено на гише или онлайн чрез адвокат или управител.

Заявление за регистрация на фондация – Документи

Освен Учредителния акт, към заявлението за регистрация трябва да приложите и следните документи:

 • препис от завещанието или дарението;
 • решение за учредяване на фондация;
 • решение на компетентния орган на юридическото лице – учредител, в което да е видно вземане на решение за учредяване на същата. Ако юридическото лице е чуждестранно, следва да приложите и документ удостоверяващ съществуването му според националното му законодателство, както и документ, установяващ лицата, които го представляват;
 • ако сте запазили име на фондацията, следва да приложите и удостоверение за това;
 • решение за определяне на управителния орган на фондация и представляващи;
 • спесимен – образец от подпис на представляващия;
 • доказателство за дарено имущество;
 • държавна такса – в случай че документите се подават онлайн, държавната такса е с 50% по-ниска;
 • декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР;
 • решение и учредителен акт със заличени данни;
 • други документи, в случай на необходимост.

 

След регистрация на фондацията, в срок до 4 месеца, трябва да изготвите вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Правилата се подава до Дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“ за утвърждаване. С писмото прилагате вътрешните правила, приети от управителя, придружително писмо с ЕИК и вида на ЮЛНЦ, решение за приемане на вътрешните правила.

 

За да регистрирате Фондация бързо, лесно и без бюрокрация, се консултирайте с добър адвокат, който първо ще прецени налице ли са необходимите условия за регистриране на фондация, ще изготви пълния набор от необходими документи за регистрацията на фондация и за вписването на фондацията в Регистъра на Юридическите Лица с Нестопанска Цел (ЮЛНЦ). Не се колебайте да се посъветвате с нас!

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се