Skip to content

Съкращаване на щат. Дело за уволнение

Съкращаване на щат. Дело за уволнение

Съкращаване на щат е начин работодателят да намали разходите си и да оптимизира работния процес при намален обем от работа. При съкращаване на щат се прави промяна в състава на предприятието, при която служителите с по-висока квалификация  остават на работа.

В случай, че имате нужда от адвокат при прекратен трудов договор поради съкращаване на щат, може да се обърнете към юристите от адвокатска кантора Legal Frame гр. София. Ние разполагаме с богат опит в трудовото право и ще Ви съдействаме за разрешаване на казуса по най-бързия и сигурен начин.

За да бъде съкратен щата, съобразно законовите изисквания, работодателят трябва да извърши процедура, според изискванията на Кодекс на труда. В противен случай може да се стигне до отмяна на незаконното уволнение със завеждане на дело пред съд.

Какво представлява подбор при съкращаване на щат?

Според Кодекс на труда, ако за една и съща длъжност, съществуват две или повече бройки, работодателят е задължен да извърши подбор преди да съкрати щат. Това е най-често срещаната причина за отмяна на уволнение при съкращаване на щат. Ако считате, че сте съкратен неправомерно, може да се обърнете към адвокат и да потърсите правата си пред съда.

Пример: ако има пет бройки за длъжност “секретар” и работодателят реши иска да съкрати четири от тях, той трябва да проведе подбор между всички пет секретаря. Чрез подбора той преценява качествата и решава кой от служителите да остане.

Процедурата е задължителна и следва да се проведе по следния начин:

 • Решение за съкращаване на щат – извършва се от компетентния орган, съобразно дружествената уредба (управител, изпълнителен директор, общо събрание и др.);
 • Промяна на щатно разписание – показва реалното съкращаване на щата, което е задължително условие  за неговата законност, след което се утвърждава ново щатно разписание;
 • Назначаване на комисия за извършване на подбор – комисията се състои най-малко от двама души, които изготвят протокол за подбор, критериите въз основа на които се прави преценка кой работник да остане и кой да бъде съкратен, съгласно законодателството. Първият критерий е: кой от служителите има по-висока квалификация. Тук преценката се извършва след преглед на документи: образование на работниците, професионален опит и трудов стаж. Вторият критерий е кой от служителите работи по-добре. Тъй като много често работодателите не разполагат с годишно оценяване на работниците, критерият е силно субективен. При него се вземат предвид и преценката на прекия ръководител. В случай, че оспорвате освобождаване поради съкращение на щат, решаващият съд има правомощие да разгледа основателността на двата критерия.

Какви са задълженията на работодателя при съкращаване на щат?

След като извърши подбор, за да изпълни законовите изисквания, работодателят трябва да събере информация дали някой от работниците не попада под закрила на закона. Със специална закрила се ползват следните категории работници:

 1. работничка или служителка, която е майка на дете до 3 – годишна възраст;
 2. трудоустроен работник или служител;
 3. работник или служител, боледуващ от някоя от следните болести:
  – исхемична болест на сърцето;
  – активна форма на туберкулоза;
  – онкологично заболяване;
  – професионално заболяване;
  – психично заболяване;
  – захарна болест;
 4. работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск;
 5. работник или служител, който е избран за представител на общите интереси на работниците и служителите по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя или пред държавните органи.По същия начин със специална закрила се ползва и представителят на работниците и служителите, които да получава информация от работодателя при изменение на дейността, икономическото състояние и организацията на труда на предприятието.Специалната закрила по отношение на такъв работник действа за времето, в което той има качеството „представител“;
 6. работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа от общото събрание или от събранието на пълномощниците. Закрилата действа за времето, докато работникът има такова качество;
 7. работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество. Закрилата действа за времето, докато работникът има такова качество.

NB: Ако е налице някое от основанията по-горе, работодателят не може да извърши съкращение на щат без предварително разрешение на Инспекция по труда.

На следващо място: работодателят е длъжен да предостави на работника предизвестие за прекратяване на трудовия договор. В случай че не го направи или не спази срока на предизвестието, съкратеният работник има право на обезщетение в размер на месечното брутно трудово възнаграждение за броя месеци, за които предизвестието не е спазено. Така например при тримесечно предизвестие, работодателят дължи изплащането на три брутни заплати.

При извършен подбор, работодателят няма задължение да предостави документите на съкратения работник. Обстоятелствата около подбора се изясняват в дело за незаконно уволнение. Само когато се съкращава единствена щатна бройка – тогава за работодателя няма задължение за подбор – напр. единственият шофьор.

Самото решение на работодателя за съкращаване не подлежи на съдебен контрол, но на съдебен контрол подлежи уволнението извършено на това основание. Например, не е налице съкращаване на щата, когато съответната трудова функция не се съкращава. 

В случай, че работодателят не спазва предписанията на закона, работникът може да потърси правата си чрез завеждане на дело за уволнение. Той може да направи това в срок до два месеца от получаване на заповедта за прекратяване на трудово правоотношение. Ако считате, че сте уволнен незаконно, може да се обърнете към адвокат трудово право от кантора Legal Frame гр. София. Нашите адвокати ще Ви насочат как да заведете дело и ще Ви помогнат да защитите правата си по най-добрия начин.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се