Skip to content

Процедура по закриване на фирма чрез ликвидация

Процедура по закриване на фирма чрез ликвидация

Процедура по закриване на фирма чрез ликвидация

 

Произходът на термина ликвидация идва от латинското „Leguefesere“ – уреждане на сметка. По своята същина терминът може да се разглежда в две насоки: от една страна това са действия, извършвани в определена последователност, а от друга това е краен етап от съществуването на търговско дружество.

 

Както всяко производство, така и ликвидацията има цел и задачи за изпълнение. Основната цел е заличаването на дружеството от правния мир, а задачите, които ликвидационното производство трябва да извърши са насочени към събране на вземания, погасяване на задължения и разпределяне на остатък между съдружници /акционери/.

 

Според действащото законодателство съществуват 2 вида ликвидация: доброволна и принудителна. Ликвидацията трябва да се извърши в срок, определен от Общото събрание на ООД или АД, а за останалите ТД – по единодушно решение на неограничено отговорните съдружници. Такъв срок може да орпедели и длъжностното лице по регистрация към Агенция по вписването, когато то назначава ликвидатори. При необходимост, този срок може да се продължава.

 

За да бъде производството законосъобразно и успешно, дружеството следва да извърши действия, които протичат в определена последователност:

а) преустановяване на дейността;
б) назначаване на ликвидатор/и;
в) приключване всички висящи правоотношения, в които се намира дружеството с трети лица;
г) разпределяне остатъка от чистото имущество между съдружниците/акционерите.

 

Началото се поставя с назначението на ликвидатор. Това става по няколко начина: с решение на компетентния дружествен орган или от длъжностните лица към Агенция по вписванията. Веднъж избран, ликвидаторът следва да се впише в Търговския регистър. За срока на ликвидацията, той изпълнява всички управителни и представителни функции (а старият управител се заличава). Няма правна пречка, функциите на ликвидатор да бъдат изпълнявани от адвокат, когато е необходимо специални познания или за конкретно ликвидационно производство се изисква неутралност или обективност. Основната цел на вече избраният ликвидатор е да осребри дружественото имущество.

 

Всяко лице, избрано за ликвидатор, има значителен набор от задължения. И по-точно, ликвидаторът трябва да:

 • поиска вписване за на дружеството (при доброволна ликвидация);
 • уведоми НАП за започналата ликвидация;
 • свика заседание на ръоководния орган;
 • довърши текущите сделки, да събере вземанията, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетвори кредиторите;
 • управлява и представлява дружеството;
 • отправя покани към кредиторите;
 • изготви начален баланс и доклад;
 • изготвя годишно приключване и да представя финансов отчет;
 • представя годишен доклад за дейността.

 

NB: Ако са назначени двама ликвидатори, те могат да представляват дружеството само заедно, но не и поотделно.

 

След вписване на решението за ликвидация, името на дружеството Ви ще бъде изменено. Към него се добавя означението „в ликвидация“. От този момент нататък, дружеството не може да сключва нови сделки, освен ако те са свързани с ликвидацията. Докато трае процеса на ликвидация, правата на дружествените кредитори (ако такива има) са защитени, за да гарантира вземанията им. Имуществото събрано в ликвидационната маса се разпределя, при условие че са изминали 6 месеца от деня, в който ликвидаторите са обявили покана до кредиторите.

 

Според чл. 273, ал. 2 ТЗ ако по-късно се установеи, че са необходими по-нататъшни действия за ликвидацията, съдът назначава по молба на заинтересувания досегашните или други ликвидатори. Ако съдът установи, че е налице неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост и открие производство по несъстоятелност, ликвидационнот производство се спира, от деня на вземането на решение за обявяване в несъстоятелност производството по ликвидация се прекратява.

 

Производството по ликвидация може да бъде прекратено, само ако е изпълнена една от следните хипотези:

 • удовлетворяване на кредиторите, разпределение на ликвидационния остатък между съдружниците и заличаване на дружеството;
 • продължаване на дейността – докато трае ликвидационното производство, ръководния орган може да вземе решение за продължаване на дейността на дружеството, но само при условие, че не е започнало разпределение на имуществото;
 • преобразуване на дружеството;
 • преминаване от производство по ликвидация на дружеството в производство по несъстоятелност.

С прекратяване на производството на ликвидация, се прекратвят и правомощията на ликвидатора.

 

Настоящата статия не претендира за пълнота и изчерпателност. Екипът на адвокатска кантора Legal Frame е на Ваше разположение, a при наличие на въпроси може да се свържете с адвокат.

 

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се