Skip to content

ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА – Как да прекратя дейността на дружество с ограничена отговорност (ООД)

ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА

В последните години търговците са изправени пред множество трудности. В определени хипотези тези трудности водят до настъпването на обстоятелства, които допринасят до влошаване на взаимоотношенията между съдружниците или до финансова невъзможност дружеството да продължи съществуването си. Тук възниква и правото на съдружниците да закрият дружеството с ограничена отговорност и в последствие да ликвидират и заличат същото.


Как да прекратя дейността на дружество с ограничена отговорност (ООД)

Основанията за закриване на фирма (ООД) са изброени в чл. 154, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ).

Чл. 154. (1) Дружеството се прекратява:
  1. с изтичане на срока, определен в дружествения договор;
  2. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2000 г.) по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство;
  3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
  4. при обявяване в несъстоятелност;
  5. по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи.
(2) В дружествения договор могат да бъдат предвидени и други основания за прекратяване на дружеството.

Впечатление прави, че освен изрично изброените хипотези за закриване на фирма в ал. 1 на чл. 154, ал. 2 предвижда и други основания за прекратяване на дружеството. Видно от първата хипотеза, в дружествения договор могат да бъдат предвидени няколко основания, които да доведат до закриване на фирмата ви. Например: изтичане на определения в него срок; постигане на целта на дружеството; или други условия, определени в дружествения договор.

За да бъде закрито едно ООД, с решение на съдружниците, следва решението да бъде взето с мнозинство от ¾ от капитала, освен ако не е предвидено по-голямо мнозинство. Тази хипотеза касае и случаите, когато дружеството се влива или слива с друго дружество.

Друга възможност за закриване на фирма е по решение на окръжен съд в предвидените от закона случаи или при обявяване на несъстоятелност.  За да може съдът да се произнесе с акт за прекратяване на дружеството, следва той да бъде сезиран. Отправянето на иска за прекратяване може да бъде осъществено от съдружници, притежаващи повече от 1/5 от капитала или от прокурор. 


Процедура по ликвидиране на фирма

Важно е да знаете, че процедурата по закриване не означава автоматично заличаване на фирмата (ООД). За целта е необходимо да започнете и процедура по ликвидация, освен в случаите на преобразуване, тъй като тогава настъпва общо правоприемство или в случай на образуване производство по несъстоятелност. Ликвидацията на фирма е самостоятелно производство, което започва при закриване на дружеството с ограничена отговорност. Процедурата започва с вписване в Търговския регистър на акта за прекратяване – на съда или акт на съдружниците и вземане на решение за стартиране производство по ликвидация. С решението следва да бъде определени и срок за извършване на ликвидацията, като законодателят не предвижда максимален период за нея, но тя не може да бъде по-кратка от 6 месеца. Вече определеният срок може, при необходимост, да бъде удължаван от органа, определил срока.  В производството по ликвидация към наименованието на дружеството се добавя и определението „в ликвидация“.

Самата ликвидация се провежда от назначени лица – ликвидатори. Те следва да бъдат вписани по партидата на дружеството в търговския регистър, представяйки съгласие за назначаването им, спесимен (образец) от подпис. Същите имат задължение да

уведомят органите на НАП и НОИ за започналата ликвидация, както и да изготвят встъпителен счетоводен баланс. Със започване процедурата по ликвидация, фирмата трябва да се дерегистрира, ако вече е била регистрирана по ДДС

Ликвидаторите се назначават от съдружниците. Ако ликвидацията на фирмата е в следствие на постановен съдебен акт, то ликвидаторът се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията. Ликвидаторът може да бъде освободен и от съда по искане от съдружниците, при наличието на важни причини за това или по направено от него искане за освобождаване, изпратено до органа по назначението му.

В производството по ликвидация следва дружеството да доведе до край делата си, т.е. ликвидаторът следва да събере вземанията, да приключи текущите договори/дела и да удовлетвори кредиторите. За целта ликвидаторът отправя покана до кредиторите, която се обявява в Търговския регистър. С удовлетворяване на кредиторите и приключване на висящите договори/производства, ликвидаторът може да разпредели остатъкът към съдружниците съгласно ликвидационния дял. Когато ликвидацията се прекрати, ликвидаторът е длъжен да представи отчет и баланс.

NB: Ликвидаторът не може да сключва нови договор за разширяване на търговската дейност, освен ако това не се налага от самата ликвидация.


Заличаване на фирма в Търговския регистър

С извършването на всички действия по ликвидиране на фирмата, ликвидаторът иска заличаване на дружеството отправено към Търговския регистър, чрез подаване на заявление А4. Възобновяване на вече приключилото производство по ликвидация е възможно, само при наличието на законоустановените предпоставки: открито неразпределено имущество и назначен ликвидатор за неговото разпределение. 

Във всеки един момент при вече открито производство по ликвидация, съществува възможност за продължаване на вече закритата фирма, като предпоставките за това са следните:
  • Ако прекратяването е започнало поради изтичане на срок или решение на съдружниците;
  • Да не е започнало разпределяне на имущество между съдружниците;
  • Решение на общото събрание за продължаване – взето с единодушие;
  • Вписване на решението в Търговския регистър и освобождаване на ликвидатора.
ВАЖНО: След като вземете решение за закриване на фирма и прекратяване на дейността ѝ или заличаване/ликвидация на дружество, препоръчваме Ви да се обърнете към адвокат, вместо да ползвате готови образци /бланки/ на договори. Така ще избегнете възможността да се окажете в капан на документите. В нашата адвокатска кантора ще бъдете консултирани от адвокати с опит в тези процедури. За съдействие и информация за закриване и ликвидация на фирма, не се колебайте да се свържете с нас. 

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се