Skip to content

Защо ни е необходим предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот?

Защо ни е необходим предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот?

 

Ако ви се наложи да купувате или продавате имот, много е вероятно да минете през етап на сключване на предварителен договор за покупко-продажба. Както всяка сделка с недвижим имот, така и сключването на подобен договор изисква да имате минимални познания на Българското законодателство, и по-точно в сферата на покупко-продажбите на недвижими имоти. За да сте сигурни, че правата ви ще бъдат защитени, няма да претърпите финансови и други загуби, е добре да се застраховате от имотни измами с предварителен договор. В тази връзка ви съветваме да се консултирате към добър адвокат недвижими имоти.
Адвокатска кантора Legal Frame е готова да ви предложи професионалист адвокат по имотно право, който да защити правата и собствеността ви.

Какво представлява предварителния договор за продажба на недвижим имот?

Този вид договори е уреден в Закона за задълженията и договорите в чл.19. Той е “обещание за продажба”. Т.е. в един бъдещ момент – уточнен в договора, както и редица други съществени условия, имотът ще бъде продаден. Той е предшественик на сключването на окончателен договор за покупко-продажба. Може да е в обикновена писмена форма, свободен текст или да се ползва примерен договор за покупко-продажба, собственоръчно подписан или чрез размяна на електронна кореспонденция, която е подписана от съставителя с КЕП.

Защо и какво налага да се сключи предварителен договор за покупко-продажба?

Предварителният договор за покупко-продажба е свободно волеизявление на страните с предварително уговаряне на бъдещо прехвърляне на собственост.
Към подписването на такъв вид договор се пристъпва поради някои негови предимства, като:
– когато към момента на сключване не са налични нужните условия за подписване и прехвърляне на собствеността;
– когато е необходимо да се спечели време за завършване на определена дейност – събиране на цялата необходима сума по сделката, завършване на подобрителни дейности по имот – при предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот на зелено, сдобиване със съществени документи за имота като данъчна информация, кадастрални документи;
– когато е необходимо време за набавяне на документи за липса на тежести върху имота, предмет на договора (от собственика на имота);
– при покупко-продажба на имот “на зелено” – извършване на строеж, СМР и др. до придобиване на Акт №16 – предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж ;
– предварителен договор за покупко продажба на недвижим имот в строеж;
– при нужда от финансиране от страна на банката – предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с ипотека;
– когато едната страна все още не е придобила право на собственост върху имота, обект на сделката;
– гарантиране на ниска цена;
– чрез предварителният договор, имотът се изтегля от пазара за продажба.

Съдържание на предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот

За да придобие правна сила, предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот трябва да съдържа в себе си значителен брой съществени елементи. Липсата на които и да е от тях обезсилва сделката и тя става невалидна.
Задължителни реквизити за предварителен договор за покупко-продажба:
– Дата и място на сключване;
– Лични данни на страните – трите имена, ЕГН, адрес за кореспонденция;
– Описание на имота, предмет на договора – адрес, квадратура, брой помещения с квадратура, пристройки, дворни места, идеални части, точно описание на границите и описание на съседството. Липсата на пълно описание на имота води до недействителност на предварителния договор;
– сума на продажбата – цената, посочена в предварителния договор не подлежи на промяна в окончателния договор;
– срок на договора;
– съществени условия, които трябва да се изпълнят в посочения срок;
– размер на капаро, ако е уговорено такова- при предварителен договор за покупко продажба на имот с капаро ;
– размер на такси и разноски, произтичащи от сделката – такса за адвокат при покупка на имот, такси регистри;
– права и задължения на страните;
– неустойки и лихви при неизпълнение;
– дата на сключване на окончателен договор;
– допълнителни и заключителни разпоредби;
– срок на влизане в сила;
– подписи на двете страни по договора.
При изготвянето на такъв вид договори, за да сте сигурни във валидността му и съдържанието на съществени условия, е препоръчително да се обърнете за консултация към адвокат имоти и имотни дела.
Кантора Legal Frame разполага с едни от най-добрите адвокати за недвижими имоти. Ще ви окажем правно съдействие и професионална правна консултация при изготвянето на предварителен договор, както и помощ при набавяне на необходими документи и представяне пред нотариус.

Какви са последствията при неизпълнение на предварителен договор за продажба на имот?

Предварителен договор за продажба на имот се сключва най-вече, за да се застраховат страните при неизпълнение на посочени задължения, за да се избегнат имотни измами с предварителен договор. Тук трябва да се има предвид, че условията по предварителния договор, ако не са упоменати в окончателния такъв, остават валидни и в сила до крайното им изпълнение. Всяко неизпълнение на посочените условия по предварителния договор, дава възможност на другата страна да поиска обезщетение в размер, посочен в договора или да предяви иск пред съответния съд за решение за окончателен договор в негова полза по реда на чл.19, ал.3 от ЗЗД.
Възможно е ощетената страна да поиска от другата да изпълни доброволно своята част от задължения доброволно, в определен кратък, разумен срок – при предварителен договор за покупко продажба на недвижим имот в строеж. Или да обяви предварителния договор за невалиден – разваляне на договора и да поиска от ответника изплащане на обезщетение, както е уговорено или вписано в анекс към предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.
Изготвянето и сключването на предварителен договор за покупко-продажба на имот носи със себе си високи рискове при непознаване на законите и нормативните актове, касаещи вещното и всякаква друга правна сфера, свързана с недвижимото имущество. За да не се окажете ощетена страна и да избегнете ситуация, при която да сте жертва и да се потъпчат правата ви, консултирайте се с адвокат недвижими имоти.
Адвокатите на Legal Frame са сред най-добрите за София и страната и са подготвени да защитят правата ви при всяка една ситуация. Да окажат съдействие и помощ при покупка/ продажба на имущество от физическо лице, търговско дружество, правна помощ при изготвяне на проекти на договори и окончателни договори, изготвяне на примерен договор за покупко продажба, поемане на защита при неизпълнение на договорни отношения и съответни последици и други.
За да направите справка или запитване за предлаганите от нас услуги, свържете се с нас. Очакваме ви!

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се