Skip to content

Начини за прекратяване на трудов договор и техните последици

Начини за прекратяване на трудов договор и техните последици.

В трудовото законодателство съществуват различни хипотези за прекратяване на трудовия договор. В долните редове ще ви запознаем с няколко възможности за прекратяване на трудов договор, последиците от това и как да се предпазите от неправомерни действия.

Прекратяване на трудов договор от работник без предизвестие

Прекратяване на договора без предизвестие означава, че трудотовото правоотношение се прекратява едностранно. Това право може да бъде упражнено само в определени от закона случаи. Всички останали случаи, извън законоустановените, пораждат последици за неизправната страна.

Кога служителят може да се възползва от тази възможност?

 • При заболяване на работника – болестта трябва да бъде такава, която да не позволява на служителя да изпълнява трудовите си задължения;
 • При забавено изплащане на заплата или на обезщетение по Кодекса на труда – задължението трябва да бъде ликвидно и изискуемо;
 • Когато работодателят едностранно промени мястото, характера на работата или размера на трудовото възнаграждение, както и в случаите когато работодателят не изпълнява своите задължения по трудов договор;
 • При промяна на работодателя като при новия работодател следва да са налице по-неблагоприятни условия за труд;
 • Когато служителят започне платена изборна работа или научна работа въз основа на конкурс;
 • При продължаване на обучение в редовна форма;
 • В случай, че служителят работи по срочен трудов договор и намери нова работа по безсрочен трудов договор;
 • Когато работникът полага своя труд при временна заетост и намери работа при работодател, който не е предприятие, осигуряващо временна заетост;
 • Когато съдът отмени незаконно уволнение и е възстановил служителя на работа. В този случай работника има право да прекрати едностранно трудовия си договор;
 • При постъпване на държавна работа;
 • Когато работодателя преустанови дейността си;
 • Когато работодателят предостави на работника неплатен годишен отпуск, без желанието на работника;
 • При пенсия.

При горепосочените хипотези, работникът може да получи обезщетение в размера на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието.

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие от работодател

Работодателят може да прекрати едностранно трудовия договор, без предизвестие в следните хипотези:

 • Когато работникът бъде лишен от право да упражнява дадена професия, в следствие на съдебно решение;
 • При отнемане на научна степен, ако трудовият договор е сключен в следствие на придобитата научна степен;
 • При изтърпяване от страна на работника на влязла в сила присъда;
 • Когато работникът откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване;
 • При заличаване на служителя от съсловна организация (напр. Съсловна организация на лекарите);
 • При дисциплинарно уволнение;
  · Когато служителят не уводоми работодателя за наличието на несъвместимост с изпълняваната работа;
 • При конфликт на интереси, установен от КПКОНПИ или при неспособност на работника да премине проверка за почтеност по същия закон;
 • Когато работникът е в изпитателен срок, уговорен в полза на работодателя.

Във всички останали случаи, когато работодателят прекрати трудовия договор без предизвестие, той дължи обезщетение на работника в размер на брутното трудово възнаграждение за частта от срока на предизвестието, която не е спазена.

При незаконно уволнение обезщетението е до 6 пъти размера на брутното възнаграждение в зависимост от периода, през който служителят е останал безработен. То се дължи, в случай има произнасяне на съд. Ако служителят е намерил нова работа, но по-ниско платена, то работодателят дължи обезщетение за разликата между двете възнаграждения.

Прекратяване на трудов договор с предизвестие

Във всички случаи, трудовият договор може да бъде прекратен с изявление на страната, която иска да го прекрати. Уведомлението трябва да бъде отправено в законоустановения срок. Срокът на предизвестието може да бъде следния:

 • При безсрочен трудов договор – 1 месец /30 дни/, ако страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца;
 • При срочен трудов договор – 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. След връчване на предизвестието, работникът може да използва отпуск за временна неработоспособност /болничен/ и платен или неплатен годишен отпуск.

В този случай, след прекратяване на договора, работодателят следва да заплати на служителя всички неплатени до този момент заплати, включително и полагащите му се отпуски.

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Прекратяването на трудовия договор по взаимно съгласие е най-често срещания способ, както и „най-безболезнения“. Всяка една от страните може да отправи до другата предложение за прекратяване по взаимно съгласие. Предложението трябва да бъде ясно, безусловно и недвусмислено.

Важно е да се отбележи, че веднъж вече получено от отсрещната страна, предложението за прекратяване по взаимно съгласие не може да се оттегли. То е валидно само в писмена форма.

След получаване на предложението, отсрещната страна е длъжна да отговори в 7-дневен срок от получаването му. Тя може да го приеме или отхвърли. В случай, че с изтичане на срока, не е получен отговор, то мълчанието е равносилно на отказ.

В случай, че предложението бъде прието и има постигнато съгласие, работодателят издава заповед за прекратяване на трудовия договор и заплащане на дължимите към работника заплати и обезщетения.
При прекратяване на договора, след придобиване право на пенсия, работодателят следва да заплати 2 брутни трудови възнаграждения. Ако работникът е работил в същата група предприятия или при същия работодател в продължение на 10 години, обезщетението е в размер на 6 брутни заплати.

В случай, че имате спор с работодател, може да потърсите правна защита от адвокат в адвокатска кантора Legal Frame.

Попитайте ни

Имате нужда от правна консултация? Ние винаги сме насреща да отговорим на Вашите въпроси!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
С какво е свързано Вашето запитване:
Call Now ButtonОбади се