Skip to content

Дарение на недвижим имот

Дарение на недвижим имот е често срещан способ за прехвърляне на собственост между роднини. Основното преимущество е, че не се заплаща местен данък, който се определя на база данъчна оценка и в някои случаи е значително висок. Ако дарението, обаче, се извършва между други лица, то местен данък се дължи.

Ако имате нужда от изготвяне на нотариален акт за дарение или съдействие при дарение на имот, може да се обърнете към добър адвокат имотно право, който да Ви съдейства при изповядване на сделката.

Важно е да знаете, че наследниците със запазена част могат да оспорят дарението след смъртта на дарителя и да поискат неговата отмяна. Дарение може да бъде отменено и когато дареният отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.

Дарители не могат да даряват свои недвижими имоти, но могат да получават такива. Самото дарение се сключва под формата на нотариален акт. Често срещано в практиката е дарителите да си запазят пожизнено право на ползване върху дарения имот.

При изповядване на сделката пред нотариус, се представят набор от документи:

● документ за собственост на недвижим имот;
● удостоверение за данъчна оценка;
● удостоверение за семейно положение;
● удостоверение за родствени връзки;
● декларация по чл. 26 от Семейния кодекс;
● скица на имота;
● схема на самостоятелен обект в сграда;
● удостоверение за наследници;
● пълномощно – ако е необходимо;
● решение на юридическото лице – ако дарител е юридическо лице;
● декларации по образец.

Ако Ви предстои дарение, може да се обърнете към адвокат по имотно право, който да Ви съдейства в процедурата. Кантора Legal Frame разполага с богат опит и ще Ви съдейства за успешно приключване на сделката.

Имате нужда от консултация?

Call Now ButtonОбади се