Skip to content

Какво трябва да знаем при делба на имот между братя или сестри при наследство

Какво трябва да знаем при делба на имот между братя или сестри при наследство

Често срещаните казуси във вещното право са свързани с право на собственост върху имот при наследяване. В такива случаи, ако наследникът е един, той придобива изцяло правото на собственост върху имуществото по закон. А когато наследниците на имущество са повече от един, тогава те стават съсобственици. Редът и начинът за наследяване по закон е уреден в Закона за наследството.

Съгласно Българското законодателство по всяко време единият от съсобствениците може да внесе иск за подялба на имот /съдебна делба/ в районния съд по местонахождение на имота и по този начин да се стигне до прекратяване на съсобствеността. За да избегнете проблеми и финансови загуби, е желателно преди това да се консултирате с добър имотен адвокат в София и страната /адвокат, който е специалист във вещното право/.

Статистиката сочи, че съдебна делба на имот предимно касае близки роднини по права, възходяща, низходяща и съребрена линия. Пример: делба на имот между братя, сестри (в ролята на деца на наследодателя), преживелият съпруг. Когато между наследниците съществува неразбирателство за разпределение на дяловете от наследството, се стига до водене на тежки съдебни битки, проточващи се с години. В такива ситуации е препоръчително да се потърси съдействие от добър имотен адвокат в София и страната.

В тази статия ще акцентираме на това, какво трябва да се знае при делба на имот между братя или сестри /роднини/ при повече от един наследник.

Наследяване на имот между братя или сестри /деца на наследодателя/

 

Съгласно българското законодателство наследяването на имот може да се случи по закон или по завещание, уредени в Закона за наследството.

 

Имате нужда от консултация?

 

Наследници и как се определя дела от наследството

Тези въпроси са уредени в чл.5 и следващи от Втора Глава на ЗН. Наследници по закон са децата на починалия, преживелият го съпруг или роднини по низходяща и възходяща линия, а при липса на такива – роднини по съребрена линия. Всеки наследник наследява относителен дял от имуществото, съобразно определеното в закона. Пример: при починал съпруг и оставени наследници преживялата го съпруга и двама братя . всеки от тях придобива ⅓ от имуществото на починалия, движимо и недвижимо. Това е при условие, че имуществото, което се наследява по закон от двамата братя не е придобито по време на брака от двамата съпрузи и не представлява Съпружеска имуществена общност. В случай, че наследодателят и преживелият го съпруг са придобили имуществото по време на брак в съпружеска имуществена общност, то тогава ще са налице съвсем  различни разпределения на квотите.

Делба на имот между братя или сестри

Когато имотът се наследява от двама и повече наследници, след приемане на наследството, те стават съсобственици и често се стига до делба на съсобствен имот. В зависимост от това, дали наследниците са постигнали съгласие по между си или не, делба на имот се извършва доброволно или по съдебен ред.

Ако имотът, предмет на доброволната делба е един, то първо трябва да се изследва въпроса дали същият би могъл да се раздели на няколко отделни имота, което разбира се зависи от законоустановените минимални площи, посочени в ЗУТ. Ако имотът е делим, то следва да се изготви скица – проект от експерт геодезист, за да се фиксират новите имоти, които се образуват от него и едва тогава да се пристъпи към подписване на нотариалн акт за доброволна делба или просто договор за доброволна делба с нотариална заверка на подписите.

Ако обаче имотът не може да бъде разделен между съсобствениците, то същите отново могат доброволно да уредят въпроса като се прехвърли собствеността на имота в полза на единия от тях, който ще стане негов изключителен собственик като съответно може да бъде уговорено същият да заплати дяловете на останалите съсобственици като това се нарича уравняване на дяловете в пари. Тоест ефектът на тази доброволна делба ще бъде като покупко – продажба, но под формата на доброволна делба. Прехвърляне на имот чрез делба, когато съсобствениците постигат съгласие по между става бързо и с най-малко разходи по подялбата. Тук е важно да отбележим, че при делба на наследствен имот трябва да присъстват всички наследници. В противен случай тя е недействителна т.е. не поражда действие за никой от участниците в нея.

За разлика от доброволна делба, съдебно дело за делба на имот /съдебна делба/ често се проточва с години. За това е препоръчително преди да пристъпите към внасяне на иск за делба на имот  или имущество в съда, да се консултирате с имотен адвокат или да потърсите помощ от адвокатска кантора в София и страната.

Необходими документи за делба на имот между наследници

При извършване на делба на недвижим имот между наследници и внасяне на искова молба в Районния съд по местонахождение на имота е необходимо да се подготвят следните документи:

  • Акт за смърт;
  • Удостоверение за наследници;
  • Нотариален акт за делимия имот;
  • Данъчна оценка на имот при делба;
  • Скица на имота;

Ако изпитвате затруднения с набавянето на необходимите документи, обърнете се за правна помощ към добър имотен адвокат в София и страната.

Често срещани казуси в практиката при делба на имот между братя

  • Когато наследствен имот е жилище, и преди смъртта единият брат е живял заедно с починалия родител, той може да предяви иск това жилище да се постави в негов дял т. е. да стане изключителна негова собственост. Особена тежест в негова полза ще е, ако не притежава към този момент собствено жилище. 
  • Не са редки случаите, когато наследството е обременено с тежести – ипотеки, задължения към банки. Важно е да се отбележи, че приемайки наследството – ползвайки го и разпореждайки се с него, приемат и тежестите му. Най-доброто решение в такива случаи е да потърсите помощ от адвокатска кантора в София и страната.

При наследяване и делба на имот между братя , сестри и повече от един наследник се извършват правни процедури, изискващи добри познания в областта на имотното право и законите на Република България. Адвокатска кантора Legal Frame се нарежда сред най-добрите като адвокатска кантора в София и за страната. Може да предложи добър адвокат имотно право, специализирани правни съвети, консултации и да изведе вашия казус до най-благоприятния за вас изход. Предлага помощ при изготвяне на примерен договор за доброволна делба на имот и издаване на необходими документи при делба на имот след смърт. За повече информация, свържете с нас. Очакваме ви!

 

Имате нужда от консултация?

 

Call Now ButtonОбади се